ZACHRANME-LIPANA.cz | spolek pro záchranu lipana a pstruha potočního
Zachraňme lipana

Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.


...spolek pro záchranu lipana a pstruha potočního
Zachraňme lipana
Hlavní stránka | Cíle spolku | Stanovy spolku | Kontakty
Dnes je čtvrtek 20. června 2024, je právě 15:24 hodin a svátek slaví Květa

Témata
Články

Projekty

Návody

Ke stažení

Informace

Ostatní

Ryby
Lipan podhorní
Pstruh potoční
Karas obecný


Fotogalerie
Fotogalerie
>> Fotogalerie zde <<

Počasí

Stanovy spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.

Čl. 1
Spolek Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s. (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 sb. občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Bernarticích č.p. 244 okr. Trutnov

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblastiochrany životního prostředí.

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku
b) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí
c) podpora původních reofilních druhů ryb, zejména lipana podhorního a pstruha potočního

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty
b) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)
d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
e) podpora subjektů zabývajících se chovem původních reofilních druhů ryb, zejména lipanem podhorním a pstruhem potočním.

Čl. 5
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území čr. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

- účastnit se veškeré činnosti spolku
- volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Člen spolku je povinen zejména:

- dodržovat stanovy hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí sdělovat
- statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, nezaplacením členských příspěvků.

Čl. 7
Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila případné změny stanov
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala
c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období
d) určila koncepci činnosti spolku na další období
e) stanovila výši členských příspěvků
f) schválila rozpočet spolku na příští období
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů nebo zvolených zástupců místních organizací. Není-li členská schůze spolku po svém zahájení schopná se usnášet, odloží se její další průběh o 15 minut. Po uplynutí této doby je členská schůze spolku schopna usnášet se za přítomnostijakéhokoliv počtu členů spolku nebo zvolených zástupců místních organizací. Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy spolku.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6. Rada spolku je nejméně tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50% členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů rady spolku. Hlasovat lze rovněž korespondenčně, tedy například pomocí: telefonu, videotelefonu, videotextu, elektronickou poštou, faxem, veřejnou komunikační sítí a pod.

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku.

9. Členové spolku se mohou združovatv místních organizacích.

10. Místní organizace je nejméně tříčlenná.

11. Ke vzniku místní organizace je potřeba souhlas rady spolku.

12. Jednotlivé orgány spolku mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci jiné členy spolku, popřípadě další osoby.

Čl. 8
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, dary od fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z dědictví a odkazů, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. Ochrana přírody a krajiny.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 11. 12. 2014. Účinnosti nabyly dnem zápisu, tj. 12. 2. 2015, do spolkového rejstříku, vedeného u krajského soudu v Hradci Králové, ulice Československé armády, č. p. 218/57, PSČ 50003.

Podpořte nás!
Podpořte nás i malou částkou na účet Fio Banka 2200750710/2010.

Dejte o nás vědět svým přátelům, partnerům i dalším organizacím. Podpořit nás můžete také umístěním textového odkazu na naše stránky či loga na Vaše webové stránky!

Logo je možné stáhnout a umístit kdekoliv na Vašich stránkách manuálně (s hypertextovým odkazem - proklikem na stránky www.zachranme-lipana.cz) nebo vložit modrý HTML skript do zdrojového kódu Vašeho webu.

Děkujeme Vám!
Logo spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.
<a href="http://www.zachranme-lipana.cz" target="_blank"><img src="http://www.zachranme-lipana.cz/images/logo.jpg" alt="Logo spolku" title="Logo spolku" width="136" height="150"></a>

Novinky
Schůze spolku
Schůze spolku Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s. se bude konat dne 26.3 2022 od 14 hodin v penzionu Zvonička, Jiří Hladík, Horní Marš Schůze spolku

Podpořte nás
Na příští rok připravuje spolek několik žádostí o dotace na podporu některých druhů ryb, konkrétně se jedná o KO, LI a PO. Do konce let Podpořte nás


Kontakt
Zachraňme lipana a pstruha potočního z.s.

www.zachranme-lipana.cz

Bernartice čp 244, 542 04 Bernartice u Trutnova
Telefon: 721 811 297
email: info@zachranme-lipana.cz

Účet: Fio banka 2200750710/2010


ZACHRAŇME-LIPANA.cz - spolek pro záchranu lipana a pstruha potočního